Działać i uczestniczyć jako młodzi obywatele w Europie

Acting and participating as young citizens in Europe

YOUTH in Action

YOUTH

Jaki to projekt?
Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Młodzież w Działaniu w ramach Akcji 3.1, realizowany jest przez SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej.

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w dniach 19-27 sierpnia 2013 roku zorganizowało kurs szkoleniowy, który odbył się w Ośrodku Wypoczynkwym „Relaks“ w Świerkocinie, pod Olsztynkiem.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 17.155 EURO z Programu Młodzież w Działaniu w ramach Akcji 3.1 / Współpraca z krajami sąsiedzkimi. Kurs był skierowany do 23 osób: pracowników młodzieżowych, wolontariuszy, studentów i liderów młodzieżowych z 8 krajów: Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Rumunii, Czarno-Góry, Albanii, Serbii i Polski.

YOUTH

Podczas 7 dni szkoleniowych uczestnicy omawiali promowanie obywatelstwa europejskiego w swojej codziennej pracy z młodzieżą poprzez korzystanie z metod jakie oferuje edukacja nieformalna. Analizowali związki pomiędzy obywatelstwem europejskim, uczestnictwem młodzieży, uczeniem miedzykulturowym i prawami cztowieka, zapoznali się z podstwowymi prawami człowieka poprzez analizę artykułów z Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka, rozmawiali na temat tożsamości kulturowej, streotypów i uprzedzeń.

Uczestnicy analizowali poziom uczestnictwa swojej organizacji w pracy z młodzieżą, rozmawiali o swoim własnym uczestnictwie w różnych sferach życia. Mieli okazję doświadczyć uczestnictwa na własnej skórze. Podzieleni na pięć grup, przeprowadzili zajęcia animacyjne dla dzieci w świetlicach środowiskowych w Kunkach, Jemiołowie, Elgnówku i Platynach oraz w Miejskim Domu Kultury. Dzieci były bardzo zadowolne z zajęć, a uczestnicy dumni, że mogli poprowadzić zajęcia pomimo bariery językowej. Do każdej z grup dołączył jeden uczestnik z Olsztynka, aby tłumaczyć, jeśli było to niezbędne.

YOUTH

YOUTH


Poza tym uczestnicy odwiedzili Olsztynek dwukrotnie: podczas zapoznawania się z lokalną społecznością Olsztynka (udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące gminy) oraz podczas happeningu, który organizowała olsztynecka młodzież w ramach projektu: Fabryka marzeń. Podczas wieczorków międzykulturowych poznawali swoje tradycje, tańce, najciekawsze miejsca i smakołyki specyficzne dla poszczególnych krajów. Podczas projektu powstały nowe projekty w ramach programu Młodzież w działaniu. Uczestniczki z Chorwacji składaką wniosek już 1 października na wymianę międzynarodową na temat zdrowego stylu życia, do swojej Agencji Programu Młodzież w Działaniu w Zagrzebiu.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia były oparte na edukacji nieformalnej: debaty, gry symulacyjne, teatr, praca w małych grupach, praca w parach, prezentacje. Wszystkie działania i metody pracy były nastawione bezpośrednio na uczącego się. Ostatniego dnia szkolenia, po zakończeniu ewaluacji, przy blasku œwiec na jeziorem, uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass. Na zakończenie odbyło się pożegnalne ognisko. Stowarzyszenie było reprezentowane przez pięc osób. Trenerkami były: Lilia Tammadzhieva z Bułgarii oraz Joanna Rybacka-Barisic z Olsztynka..

Joanna Rybacka-Barisic